Artikel 9 - Honorarium

Het honorarium van de werkzaamheden van Michels & Tuma wordt op uurtarief afgerekend, tenzij anders is overeengekomen. De uurtarieven worden standaard per medewerker jaarlijks op 1 januari (hernieuwd) vastgesteld. Dit kan ertoe leiden dat de uurtarieven met ingang van voornoemde datum van het volgende kalenderjaar worden aangepast. Indien de wijziging een verhoging inhoudt van meer dan 10% of indien een verhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het tot stand komen van de opdracht, heeft de opdrachtgever het recht de overeenkomst op die grond schriftelijk te ontbinden.

De door Michels & Tuma betaalde onkosten ten behoeve van de opdrachtgever zullen separaat in rekening worden gebracht. Een percentage van het honorarium zal door Michels & Tuma in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten. Dit percentage zal voorafgaand aan het verlenen van de opdracht op verzoek aan de opdrachtgever worden medegedeeld.

Alle door Michels & Tuma in rekening gebrachte bedragen aan honorarium en (kantoor-) kosten zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Michels & Tuma is gerechtigd van de opdrachtgever de betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt verrekend met deĀ einddeclaratie.

In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gesubsidieerde rechtsbijstand geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingsbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.

Logo