Artikel 6 - Aansprakelijkheid

Indien de uitvoering van een opdracht door Michels & Tuma leidt tot aansprakelijkheid, zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de terzake toepasselijke aansprakelijkheids­verzekering van Michels & Tuma wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat in het desbetreffende geval uit de geldende polisvoorwaarden voortvloeit.

Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot het door Michels & Tuma in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium.

Michels & Tuma is niet aansprakelijk voor schade tengevolge van het gebruik van (elektronische) middelen van communicatie, daaronder begrepen schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur / apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen en andere kwaadaardige programmatuur. Voorts kan Michels & Tuma de vertrouwelijkheid van (elektronische) middelen van communicatie niet garanderen.

Logo