Artikel 7 - Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart Michels & Tuma en haar hulppersonen tegen alle aanspraken van derden, die stellen schade te hebben geleden door of verband houdende met de werkzaamheden die Michels & Tuma ten behoeve van de opdrachtgever heeft verricht, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Michels & Tuma.

Michels & Tuma is jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor door een door Michels & Tuma gedane melding in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, en zal door de opdrachtgever worden gevrijwaard tegen aanspraken van derden die stellen schade te hebben geleden door een zodanige melding, tenzij één en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging aan de zijde van Michels & Tuma.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen.

Logo