Artikel 3 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht die met Michels & Tuma worden gesloten, tenzij voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk anders is overeengekomen.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen die voor Michels & Tuma werkzaam zijn of zijn geweest als werknemer, opdrachtnemer of anderszins, alsmede haar bestuurders

Tevens zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op en gemaakt ten behoeve van de door Michels & Tuma ingeschakelde derden.

Indien de opdrachtgever een derde van de inhoud van de door Michels & Tuma ten behoeve van hem verrichte werkzaamheden kennis laat nemen, dient de opdrachtgever de derde erop te wijzen en te bewerkstelligen, dat deze algemene voorwaarden ook door deze derde worden aanvaard.

Logo