Gechtsgebieden

Michels & Tuma Advocaten heeft zich toegelegd op de strafpraktijk. Dit betekent dat wij in beginsel alleen rechtsbijstand verlenen bij zaken van strafrechtelijke aard. Wanneer u echter een aan het strafrecht gelieerd rechtsprobleem heeft dan zal Michels & Tuma Advocaten deze zaak eveneens in behandeling nemen.

De Strafpraktijk

Michels & Tuma Advocaten heeft zich toegelegd op de strafpraktijk.

Het strafrecht als zodanig bestaat niet. De Nederlandse strafwetgeving staat deels opgetekend in het Wetboek van Strafrecht en Strafvordering. Daarnaast kan men het strafrecht terugvinden in onder meer:

 • internationale verdragen
 • bijzondere wetten
 • Algemene Maatregelen van Bestuur
 • beleidsregels.

Het laatste decennium verandert het strafrecht welhaast dagelijks. De maatschappij blijkt bereid steeds meer van de aan haar toekomende (privacy)rechten in te leveren ten faveure van hetgeen feitelijk een schijnveiligheid mag heten. Een advocaat die u door de wirwar van wet- en regelgeving een uitweg kan bieden is dan geenszins een overbodige luxe. Michels & Tuma Advocaten is vanwege haar dagelijkse betrokkenheid bij de strafpraktijk in staat om u van kwalitatief hoogwaardige rechtsbijstand te voorzien.

Bij het strafrecht wordt veelal alleen gedacht aan datgene wat in de literatuur de commune strafpraktijk wordt genoemd. Hierbij gaat het om de klassieke delicten zoals diefstal, bedreiging, mishandeling, misdrijven tegen de zedelijkheid, moord en doodslag enz. Het strafrecht omvat echter veel meer. Om enkele voorbeelden te noemen:

 • het fiscale strafrecht
 • het militaire strafrecht
 • verkeersstrafrecht
 • het economisch strafrecht
 • uit- en overleveringsrecht
 • overdracht van tenuitvoerlegging van strafvonnissen

Strafrechtelijke zaken

Michels & Tuma Advocaten kunnen u bij elk strafrechtelijk gerelateerd probleem van dienst zijn.
Strafrechtelijke procedures waarin Michels & Tuma Advocaten optreden zijn onder meer:

 • optreden in eerste aanleg en hoger beroep ten overstaan van de politierechter of de meervoudige kamer van de rechtbank of het Gerechtshof
 • beroep in cassatie
 • herziening
 • ontnemingprocedures, dan wel de schikking daarvan ter voorkoming van de procedure in rechte
 • gratieprocedures
 • bezwaar omzetting taakstraf
 • vordering tenuitvoerlegging van een voorwaardelijk straf in geval van schending van een algemene of bijzondere voorwaarde
 • terbeschikkingstelling met voorwaarden of onder last tot dwangverpleging
 • beklag tegen inbeslagname of verbeurdverklaring van voorwerpen

Uitzonderingen

Michels & Tuma Advocaten hanteert als uitgangspunt dat zij geen ander rechtsgebied behartigt dan het strafrecht. Uitzonderingen daarbij zijn de situaties waarin uw probleem gerelateerd is aan het strafrecht en het eenvoudiger is alle zaken in één portefeuille te houden. Ter verduidelijking een veelvoorkomend voorbeeld:

Teneinde uw financiële problemen op te lossen besluit u een wietplantage op te zetten. U heeft echter op enig moment de 'pech' dat u tegen de justitiële lamp loopt. Er kunnen dan diverse problemen ontstaan:

 1. Voor overtreding van de Opiumwet dient u te verschijnen voor de strafrechter
 2. Het Bureau Ontneming Openbaar Ministerie (BOOM) stelt dat u met uw wietplantage inkomsten heeft gegenereerd. Dit wederrechtelijk verkregen voordeel wil het Openbaar Ministerie u ontnemen. Er volgt een zogenaamde 'plukze' vordering
 3. Beide problemen zijn van strafrechtelijke aard. Veelal komt daar echter bij:

 4. Indien u een huurwoning heeft zal de woningbouwvereniging de huurovereenkomst willen beëindigen. U kunt dan worden gedagvaard bij de kantonrechter, waar u verweer kunt voeren tegen de ontbinding van de huurovereenkomst
 5. De belastingdienst stelt dat u inkomsten heeft genoten en over de genoten inkomsten ten onrechte geen inkomstenbelasting heeft betaald. Een terugvordering volgt. Tegen deze terugvordering staat bezwaar en beroep open
 6. Het energiebedrijf wenst de stroom die u 'buiten de meter om' heeft onttrokken aan het energienetwerk terugbetaald te hebben. Indien u zich niet kunt vinden in het door de energiemaatschappij vastgestelde bedrag, dan wel geen mogelijkheden heeft om de vordering te voldoen, dan kunt u zich hiertegen verweren bij de civiele rechter
 7. Naast de inkomsten uit de wietplantage ontving u een uitkering. De uitkeringsinstantie zal zich op het standpunt stellen dat u ten onrechte aanspraak heeft gemaakt op een uitkering, omdat u inkomsten uit arbeid heeft genoten die u niet heeft opgegeven. Terugvordering en stopzetting van de uitkering is het gevolg. Tegen deze besluiten van de uitkeringsinstantie tot stopzetting en terugvordering van de uitkering staat bezwaar en beroep open ingevolge onder meer de Algemene Wet Bestuursrecht
 8. Uw werkgever neemt kennis van het 'akkefietje' en wenst de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Ten overstaan van de kantonrechter kunt u zich tegen deze vordering tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst verweren

In alle bovengenoemde gevallen kan Michels & Tuma Advocaten u desgewenst van rechtsbijstand voorzien. Per individueel geval zal worden beoordeeld of de zaak zal worden ingenomen.

Logo