Artikel 10 - Betaling

Betaling van declaraties van Michels & Tuma dient, zonder opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum. Met toestemming van de opdrachtgever zijn Michels & Tuma en haar Stichting Beheer Derdengelden gerechtigd voor of van de opdrachtgever ontvangen gelden te verrekenen met of aan te (doen) wenden ter betaling van hetgeen de opdrachtgever aan Michels & Tuma verschuldigd is.

Indien een opdrachtgever een factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Michels & Tuma gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen.

Bij uitblijven van tijdige betaling zal eerst een herinnering en vervolgens een aanmaning worden verzonden. Indien na aanmaning geen betaling is gevolgd, behoudt Michels & Tuma zich de vrijheid voor alle maatregelen te nemen die rechtens mogelijk en toegelaten zijn, tot invordering van haar vordering(en) op opdrachtgever.

Bij uitblijven van tijdige betaling zullen per direct, ongeacht de stand van de gerechtelijke of buitengerechtelijke procedure, de werkzaamheden tot nader te bepalen termijn worden opgeschort. Omtrent opschorting der werkzaamheden wordt de cliënt/opdrachtgever per ommegaande bericht.

Alle (buiten)gerechtelijke kosten die verband houden met de invordering van declaraties, met een minimum van 15% over het te incasseren bedrag, komen voor rekening van de opdrachtgever.

Logo