Artikel 4 - De Overeenkomst

Alle opdrachten aan Michels & Tuma Advocaten worden met terzijdestelling van de artikelen 7: 404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Michels & Tuma Advocaten, ook indien het de impliciete of expliciete bedoeling is dat een opdracht door een specifieke, bij Michels & Tuma werkende, persoon wordt uitgevoerd.

Het staat Michels & Tuma vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de haar aan te wijzen personeelsleden van Michels & Tuma te laten uitvoeren, in voorkomend geval met gebruikmaking van de diensten van derden (bijv. procureurs, deurwaarders en accountants). Deze derden zullen met de grootst mogelijke mate van zorgvuldigheid en zo nodig in overleg met de opdrachtgever worden geselecteerd.

Logo